Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Dağ (Tag / Tak): Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleri.

ALTUN-TAG: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk döneminde Horasan emîri.


Deniz: Su kütlesi.

GÜN-DENİZ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Berkyaruk döneminin emîrlerinden birisi.

İL-DENİZ: Irak Selçukluları döneminde ön plana çıkmış bir atabeydir.


Dukak: Zor, güç.

DUKAK BEY: Selçuk Bey’in babası. Temiryalığ (Demiryaylı) unvanıyla da bilinmektedir.

ŞEMSÜ’L-MÜLK DUKAK: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın torunu, Selçukluların Şam hâkimi.