Selçuklular Döneminde Kullanılan Türkçe Adlar

Tapar: Tapmak, hizmet etmek.

MUHAMMED TAPAR: Büyük Selçukluların yedinci hükümdarı.


Taş: Yerkabuğunu meydana getiren külte (kaya) maddesinden kopan irili, ufaklı parça.

ALTUN-TAŞ: Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk döneminin emîrlerinden birisi.

ER-TAŞ: Yûsuf Yınal’ın oğlu.

GEVHER-TAŞ: Türkiye Selçukluları döneminde bir devlet adamı.

GÖK-TAŞ: Selçuklular, Horasan’a indiğinde onların başında bulunan beylerden biri.

YARUK-TAŞ: Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk döneminin emîrlerinden birisi.

HÜSÂMEDDİN TİMUR-TAŞ (TEMÜR-TAŞ, DEMİR-TAŞ): Artuklu beylerinden birisi.


Tay: Atın üç yaşına değin olanına verilen ad.

CELÂLEDDİN KARA-TAY: Moğol istilası döneminde Türkiye Selçuklularının öne çıkan devlet adamlarından biridir.

GÖK-TAY: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan II. Gıyâseddin Mesud döneminin emîrlerinden.


Tegin: Eski Türklerde hükümdarın erkek çocuklarına verilen unvan.

ALTUN TEGİN: Büyük Selçukluların Musul valisi Mevdud’un babası.

AY TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul Bey döneminde Bağdat şahnesi.

BİLGE TEGİN: Erken dönem Selçuklu komutanlarından birisi.

BÖRÜ TEGİN: Dandanakan Meydan Muharebesi’nde Selçuklu saflarında savaşan Karahanlı şehzadesi.

GÜMÜŞ TEGİN: Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu komutanlarından birisi. / Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Melikşah ve Sultan Berkyaruk dönemlerinin Selçuklu emîri ve atabeyi. / Danişmendlilerin ikinci beyi.

HUMAR TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul Bey döneminin emîrlerinden birisi.

KUTLUG TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah döneminde Fars hâkimi.

RESUL TEGİN: Arslan Yabgu’nun oğullarından birisi.

SAV TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarları Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinin Selçuklu komutanlarından.

TUĞ TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın emîrlerinden birisi. Tuğteginlilerin kurucusudur.


Tekiş: Her şeyin sonu, bitimi.

TEKİŞ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın oğullarından birisi.


Terken: Kendisine itaat edilen kişi. Bazı kaynaklarda Türkan şeklinde de geçer.

TERKEN HATUN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah’ın eşi. Aslen Karahanlı hanedanına mensuptur.


Tokuş: Savaş.

MÜBÂRİZEDDİN ER-TOKUŞ: Türkiye Selçuklu döneminin önde gelen komutanlarından biridir.

SEYFÜDDEVLE ER-TOKUŞ: Türkiye Selçuklu döneminin Malatya sübaşılarından.


Togan (Doğan): Yırtıcı bir kuş.

TOGAN ŞAH: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın oğullarından birisi.


Tuğ: Eski Türklerde sultanların başına taktıkları sorguç.

TUĞ TEGİN: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ın emîrlerinden birisi. Tuğteginlilerin kurucusudur.


Tuğrul: Yırtıcı bir kuş.

HAS TUĞRUL: Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan Alâaddin Keykubad’ın yakın adamlarından birisi.

TUĞRUL BEY: Büyük Selçukluların birinci hükümdarı.

TUĞRUL ŞAH: Kirman Selçuklu hâkimlerinden birisi. / Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan II. Kılıç Arslan’ın oğlu.


Tutuş: Çekişme, tartışma, savaş.

TÂCÜDDEVLE TUTUŞ: Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Melikşah’ın kardeşi, Suriye hâkimi.


Tüz: Güzellik.

TÜZ BEY: Türkiye Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah döneminde görevli bir devlet adamı.