Danişmendli Türkmenleri, hayatlarını çoğunlukla hayvancılık, buna bağlı olarak da konar-göçer olarak geçirmiş Türkmenlerdir. Evvelce kurdukları Danişmendli Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti tarafından yıkıldıktan sonra arta kalan kitleler önceleri Türkiye Selçuklu Devleti, sonraları da Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamaya devam etmişlerdir. Bu içeriğimizde; ...

Dânişmendli Beyliği’nin kuruluşundan Gümüş Tegin’in vefâtına dek olan süreçte Türkiye Selçuklu – Dânişmendli ilişkilerini, yine bu başlık altında 1. Bölümde işlemiştik [1]. Bu 2. Bölümde ise Türkiye Selçuklu – Dânişmendli ilişkilerinin, Gümüş Tegin’in vefâtından Dânişmendli Beyliği’nin yıkılışına kadar olan sürecini ele ...

Malazgirt Meydan Muhârebesi ile Anadolu coğrafyasının Türk yurdu hâline gelme sürecinin başlaması ve Alp Arslan’ın, Bizans ile yaptığı muâhedenin yerine getirilmemesi sonucu Türkmen beylerine Anadolu’nun fethini emretmesi, Anadolu’da birtakım beyliklerin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu beylikler; kimi zaman ittifak içerisinde olurken, ...