Connect with us

Yararlandığımız Kaynaklar

William W. Churchill, Woman Reading on a Settee.


Tarih-i Kadim olarak yararlandığımız ve tavsiye ettiğimiz kaynakları aşağıda bulabilirsiniz.

Listede toplamda 180 kaynak yer alamaktadır.

A

• Abdulkadir Yuvalı – Ebû Said Bahadır Han, DİA
• Abdulkadir Yuvalı – İlhanlılar, DİA
• Abdulkadir Yuvalı – Yakındoğu Tarihi Üzerindeki Moğol Tesirleri (XIII. Y.Y.), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
• Ahmed Cebbar – İslam Bilim Tarihi
• Ahmet Gündüz – Tarihi Süreç İçerisinde Türk Toplumunda ve Devletlerinde Kadının Yeri ve Önemi
• Ahmet Ocak – Selçuklular’ın Dini Siyaseti
• Ahmet Taşağıl – Kök Tengri’nin Çocukları
• Ahmet Temir (çev.) – Moğolların Gizli Tarihi
• Akdes Nimet Kurat – Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917’ye Kadar)
• Ali Aktan – Bahrî Memlûklerden Sultan Kalavun ve Hânedanı, Belleten Dergisi
• Ali Aktan – İslam Tarihi
• Ali Aktan – Memluklülerde Saltanat Değişikliği Usulü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
• Ali Aktan – Sultan Kutuz ve Ayn-ı Calut Savaşı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
• Ali Osman Koçkuzu – Bedreddin Ayni, DİA
• Ali Sevim ve Erdoğan Merçil – Selçuklu Devletleri Tarihi
• Altan Çetin – Selçuklu Teşkilâtı’nın Memlûklere Tesiri, Belleten Dergisi
• Amin Maalouf – Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
• AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi
• Andre Clot – Fatih Sultan Mehmet
• Andrew Charles Spencer Peacock – Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu
• Anna Komnena – Alexiad, çev. Bilge Uma
• Arif Ulu – Tâbiîn, DİA
• Aleksandr Yureviç Yakubovskiy – Altın Ordu ve Çöküşü, Çev. Hasan Eren
• Auguste Bailly – Bizans Tarihi, Cilt 2, çev. Haluk Şaman
• Azîmî Tarihi – çev. Ali Sevim, Türk Tarih Kurumu Yayınları

B

• Bahaeddin Ögel – Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi
• Barbara Jelavich – Balkan Tarihi
• Barry Strauss – Tarihe Yön Veren Büyük Komutanlar
• Bartholomeo Georgieuiz – De Turcarum Moribus Epitome
• Basil Liddell Hart – Birinci Dünya Savaşı Tarihi
• Basil Liddell Hart – İkinci Dünya Savaşı Tarihi
• Basil Liddell Hart – The Rommel Papers
• Baskın Oran – Türk Dış Politikası
• Benson Bobrick – Halife’nin İhtişamı
• Bernard Lewis – Haşhaşîler: İslam’da Radikal Bir Tarikat
• Bernard Lewis – Ortadoğu
• Biruni – Tahkiku Ma’li’l-Hind, TTK.
• Birsel Küçüksipahioplu – Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi
• Burak Gani Erol – Coğrafî Keşifler ve Memlûkler ile Portekizliler Arasındaki Mücadeleler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

C

• Cahit Baltacı – İslam Medeniyeti Tarihi
• Cem Atabeyoğlu – Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Spor, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 6
• Cemil Meriç – Bu Ülke
• Cengiz Özakıncı – İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü
• Chris McNab – Hitler’in Ordusu
• Claude Cahen – Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Erol Üyepazarcı

Ç

• Çağrı Mert Bakırcı – Matematikteki Bilinmeyen Olarak Kullanılan ”x” Harfi Nereden Geliyor?, Evrim Ağacı

D

• Dana Carleton Munro, Letters of the Crusaders
• David A. King – Memlûk Astronomisi, çev: Ayşe Dudu Kuşçu
• Dimitri Kantemir – Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi 2
• Donald M. Nicol – Bizans’ın Soylu Kadınlar, çev.: Özden Arıkan
• Donald P. Little – Memlükler’de Din, çev: Efe Durmuş, History Studies Dergisi
• Dukas – Bizans Tarihi, çev. VL. Mirmiroğlu

E

• Ebru Altan – Renaud de Châtillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Mavera-i Ürdün Senyörü (1177-1187), Tarih Dergisi
• Ekmeleddin İhsanoğlu – Osmanlılar ve Bilim
• Emmanuel Berl – Attila’dan Timur’a Avrupa ve Asya
• Emrah Safa Gürkan – Sultanın Casusları
• Erdoğan Arıpınar(ed.) – Türk Futbol Tarihi
• Erdoğan Merçil – Müslüman Türk Devletleri Tarihi
• Erdoğan Şimşek – Pîrî Reis, Deniz Kuvvetleri Dergisi
• Ergin Ayan – Anonim Haçlı Tarihi
• Erkan Göksu – Gazneliler Ravzatu’s-Safa, Müluk-i Gazneviyye (Mîrhând)
• Erwin Rommel – Attacks
• Erwin Rommel – Rommel: And His Art of War
• Esin Kahya – İbnü’n-Nefîs, DİA
• Eymen Fuâd es-Seyyid – Makrîzi, DİA

F

• Fahir Armaoğlu – Siyasi Tarih
• Fatih Yahya Ayaz – Memlük-İlhanlı İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Şakhab Savaşı (702/1303), SAÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
• Fatma Yasemin Koca – Piri Reis Eserlerinin Coğrafya Eğitimindeki Yeri ve Önemi
• Fatma Akkuş Yiğit – Memlûk-Ermeni Münâsebetleri, Gazi Akademik Bakış
• Faruk Sümer – Abaka, DİA
• Ferdun Emecen – Selim I, DİA
• Firas Alkhateeb – Kayıp İslam Tarihi
• Friedrich von Mellenthin – Panzer Battles
• Fulcherius Carnotensis – Kudüs Seferi, çev. İlcan Bihter Barlas

G

• Garabet. A. Basmacıyan – Asurî ve Kedanîlere Mahsus Hatt-ı Mihi Hakkında Malumat-ı Cümle
• George Ostrogorsky – Bizans Devleti Tarihi

H

• Hakkı Dursun Yıldız – İslâmiyet ve Türkler
• Halil İnalcık – Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – 1
• Halil İnalcık – Fatih – Boğazların Tahkimi, Karadeniz, Bir Osmanlı Gölü
• Halil İnalcık – Fatih ve Ege Denizi
• Halil İnalcık – Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları 1302-1481
• Halil İnalcık – Osmanlı Deniz Egemenliği
• Halil İnalcık – Osmanlı İmparatorluğu (Klasik Çağ 1300-1600), çev. Ruşen Sezer
• Halil İnalcık – Türkler ve Balkanlar
• Hayrunnisa Alan Akbıyık – “Timur’un Toktamış Üzerine Seferleri ve Altın Orda’nın Yıkılması Meselesi“, Bilig
• Heinz Guderian – Achtung-Panzer!
• Heinz Guderian – Panzer Leader
History Studies International Journal of History
• Hüseyin Nihal Atsız – Tarih, Kültür ve Kahramanlar

I

• Işın Demirkent – Haçlı Seferleri

İ

• İbn Haldun – Mukaddime, Yason Yayınevi
• İbn Kalânisî – Şam Tarihine Zeyl: I. ve II. Haçlı Seferleri Dönemi, çev. Onur Özatağ
• İbrahim Güneş – Memlûk Sultanı Baybars’ın 1277 Yılındaki Anadolu Seferi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
• İbrahim Kafesoğlu – Selçuklular ve Selçuklu Tarihi
• İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü
• İbrahim Sezgin – Osmanlıların Rumeli’ye Geçisi ve İlk Fetihler, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt 1
• İdris Bosan – Pîrî Reis, DİA
• İlhan Erdem – Olcaytu Han’ın Ölümüne Kadar İlhanlılar’da Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu’ya Etkileri, Tarih Araştırmaları Dergisi
• İlyas Kemaloğlu (Kamalov) – Altın Orda ve Rusya
• İlyas Kemaloğlu (Kamalov) – Altın Orda-Rus İlişkileri ve Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri
• İlyas Kemaloğlu (Kamalov) – Toktamış Han, DİA
• İsmail Aka – Timur, DİA
• İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal
• İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Osmanlı Tarihi, Cilt 2
• İsmail Hami Danişmend – İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
• İsmail Yiğit – Memlükler, DİA
• İsmail Yiğit – Memlûkler, Kayıhan Yayınları
İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi

J

• Jack Goody – Rönesanslar
• John Freely – Işık Doğu’dan Yükselir
• Joseph von Hammer – Büyük Osmanlı Tarihi

K

• Kadri Kardaş – Altınorda Devleti’nin Siyasi Tarihi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Kazım Yaşar Kopraman – Mısır Memlûkleri, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi Ansiklopedisi
• Kelly Devries vd. – Dünya Savaş Tarihi Cilt V: Haçlı Seferleri 1097-1444, çev. Emir Yener
• Kemâlüddîn İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb Min Târîhi Haleb’de Selçuklular, çev. Prof. Dr. Ali Sevim
• Kemalettin Köroğlu – Eski Mezopotamya Tarihi
• Kritovlus – İstanbul’un Fethi
• Kürşat Solak – Çerkez Memlûkler Çerkez Mi?, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi
• Kürşat Solak – Moğol Sülemiş ve Timurtaş İsyanları Karşısında Anadolu’da Türkmenlerin Tutumu

L

• Lütfi Şeyban – Reconquista

M

• Mahmut Kaya – Farabi, DİA
• Mehmet Akif Aydın – Muhammed Hamidullah – Köle, DİA
• Mehmet Altay Köymen – Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi
• Mehmet Kanar – Örnekli Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
• Mehmet Koçak – Devrilmiş Padişahlar
• Mevlana Mehmet Neşri – Neşri Tarihi
• Michael Adams – Napoleon and Russia
• Mine Esiner Özen – Piri Reis ve Müntehab-ı Kitâb-ı Bahriye, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi
• Muharrem Ergin – Orhun Abideleri
• Murat Belge – Militarist Modernleşme
• Murat Özmaden – TİCİ Dönemi Milli Ruh…, İnsan Bilimleri Dergisi
• Mustafa Uyar – ‘’Moğol İstilası Döneminde Selçuklular’’, Selçuklu Tarihi El Kitabı
• Mustafa Uzunpostalcı – Defin, DİA

N

• Necdet Öztürk – Gazi Padişahlar
• Necdet Sakaoğlu – Bu Mülkün Sultanları
• Nesimi Yazıcı – İlk Türk – İslam Devletleri Tarihi
• Niall Ferguson – Hazin Savaş 1914-1918
• Niccolo Machiavelli – Savaş Sanatı
• Nicholas Riasanovsky – Rusya Tarihi (Başlangıçtan Günümüze)
• Nizamüddin Şamî – Zafernâme, Çev. Necati Lugal

O

• Oral Sander – Siyasi Tarih (İlk Çağlardan 1918’e)
• Oruç Bey – Oruç Bey Tarihi
• Osman Turan – Selçuklular ve İslamiyet
• Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk – İslam Medeniyeti

Ö

• Ömer Soner Hunkan – Türk Hakanlığı (Karahanlılar)

P

• Peter Adamson – Arap mütercimler Yunan felsefesini muhafaza etmekten çok daha fazlasını yaptılar (çev. Hüseyin Sığırcı), Düşünbil.
• Peter Holt – Haçlılar Çağı: 11. Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu (çev: Özden Arıkan)
• Peter Holt – Memlûk Sultanlığında Devlet Yapısı, Belleten Dergisi

R

• Radi Dikici – Bizans İmparatorluğu Tarihi
• Ramazan Şeşen – Eyyûbîler
• Ramazan Şeşen – Haçlılar Önünde Sultan Baybars
• Ramazan Şeşen – Hittîn Savaşı, DİA
• Ramazan Şeşen – Selâhaddîn Eyyûbî, DİA
• Refik Turan (ed.) – Selçuklu Tarihi El Kitabı
• Richard K. Riehn – 1812 Napoleon’s Russian Campaign
• Rifat Uçarol – Siyasi Tarih
• Ruysbroeckli Willem – Mengü Han’ın Sarayına Yolculuk 1253-1255, ed.: Peter Jackson, David Morgan, çev.: Zülal Kılıç

S

• Seda Baykal Köse – Evrim ve Doğa Üzerine Kafa Yormuş İslam Alimleri, Evrim Ağacı
• Sina Akşin – Kısa 20. Yüzyıl Tarihi
• Sinan Akşin – Türkiye Tarihi Cilt II
• Steven Runciman – Haçlı Seferleri Tarihi, çev. Fikret Işıltan
• Sühely Ünver – Fatih, Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı

Ş

• Sadi Süleyman Kucur – İlk Müslüman Türk Devletleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları
• Şahin Kılıç – Bizans Kısa Kronikleri (Chronica Byzantina Breviora)
• Şemseddin Sami – Kâmûs-ı Türkî (Latin Harfleriyle), İdeal Kültür Yayıncılık
• Şerif Baştav – Bizans İmparatorluğu Tarihi: Son Devir (1261-1461)

T

Tarih Okulu Dergisi
• Tursun Bey – Fatihin Tarihi
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
• Türkler Ansiklopedisi
• Türk Tarih Kurumu – Biruni’ye Armağan

U

• Umay Türkeş Günay – Türklerin Tarihi: Geçmişten Geleceğe

V

• Veli Şirin – Ana Hatlarıyla Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi
• Verlag von Georg Reimer – Suriye ve Filistin ve Garbî Arabistan Abidat-ı Attikası
• Vladimir Mirmiroğlu – Fatih’in Donanması ve Deniz Savaşları

Y

• Yeni Türk Ansiklopedisi – Memlûkler
• Yusuf Ayönü – Selçuklular ve Bizans

Z

• Zehra Efe – Anadolu Türk Kültüründe Mumyalama
• Zehra Efe – Türkiye Müze ve Türbelerindeki Mumyaların Tarihi ve Bugünkü Durumları, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
• Ziya Paşa – Endülüs Tarihi