Osmanlı minyatürü, İslam minyatür sanatının bir uzantısı olmakla beraber kendine özgü birtakım özelliklere sahipti. Özellikle kültür tarihi konularında önemli bir görsel kaynak hazinesi sayılabilecek Osmanlı minyatürüne dair bilinmesi gereken 7 bilgiyi aktardık. 1. Minyatür, küçük boyutlu kitap resmidir. “Minyatür” kelimesi ...

Bu içerik, Habibe Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1536 yılları arasında çıktığı Irakeyn seferinde Sultan ve ordusu, İstanbul-Tebriz arasında yer alan Türk-İslam menzil şehirlerinde ...

Bu içerik, Orhan Köksal tarafından hazırlanmıştır. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Wright kardeşler tarafından ilk motorlu uçuşun yapıldığı 1903 yılı havacılık için dönüm noktasıdır. George Cayley ve Otto Lilienthal gibi ...

Furkan Bozkurt, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih Bölümü. Bu içerik, misafir yazar tarafından hazırlanmıştır. Siz de Tarih-i Kadim’de kendi içeriğinizi paylaşmak istiyorsanız tıklayın. Dünya tarihine kabaca göz attığımızda, farklı coğrafyalardaki milletlerin, modern çağlara geçiş aşamasında birbirinden ayrı odaklar takip ettiğini görmekteyiz. Örneğin; ...

Konya’da, vaktiyle surların bir iç kale oluşturduğu Alaeddin Tepesi içerisinde, Anadolu Selçuklularının imparatorluk merkezi olan Alaeddin Köşkü bulunmaktaydı. Yapı esasen II. Kılıç Arslan döneminde (1155-1192) inşa edilmiş, bir deprem nedeniyle Alaeddin Keykubad (1220-1237) tarafından yapılan tadilattan sonra onun adıyla anılmaya ...

Bu içeriğimizde, Doç. Dr. Erkan Göksu’nun, Kronik Kitap‘tan çıkan “Kutadgu Bilig’e Göre Türk Hükümdarlık Sanatı” isimli eserinden 10 alıntı yaptık. İyi okumalar. İçeriği okumadan önce Doç. Dr. Erkan Göksu ile gerçekleştirdiğimiz röportajı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. 1 – Kut Anlayışı ...

1510’da hastalığı iyice artan II. Bayezid, büyük oğlu Ahmed’i veliaht tayin etti. Bunun üzerine Şehzâde Selim, babası II. Bayezid’e karşı isyan bayrağını açtı. Şehzade ve padişah Haziran 1511’de Edirne yakınlarında karşı karşıya geldi. Başta anlaşır gibi oldular, Selim’e istediği gibi ...

II. Bayezid döneminde Edirne ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapan, Yavuz’un Anadolu Kazaskeri, Kanûnî’nin Şeyhülislâmı Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed (öl. 1534), II. Bayezid’in emriyle Türkçe bir Tevârîh-i Âl-i Osmân (Osmanlı Hanedan Tarihleri) kaleme almıştı. Kemalpaşazâde, Kanûnî zamanında eserini 1527 olaylarına kadar getirip ...

Bu makalemde Osmanlı tarihçiliğinin oluşum ve gelişim sürecinden bahsederek, Osmanlı tarihçiliğinin zamanla geçirdiği evrelerden ve bu tarihleri ele alan vakanüvislerin biyografilerinden bahsedeceğim. Makalenin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve askeri alanda kazandığı başarıları ve dünya tarihi için önemli olan gelişmeleri Osmanlıların ...

Türkler yüzlerce yıl boyunca Asya ve ön Asya steplerinde hüküm sürmüş bir millettir. Ancak zamanla yaşanan Kavimler Göçü, doğal sebepler ve Moğol tehlikesi nedeniyle Türkler, Avrupa ve Anadolu topraklarına doğru göç etmiş ayrıca yerleştikleri bölgelerde devletler kurmuşlardır. Asya ve Avrupa ...