Bu içeriğimizde; 10 farklı İslâm kaynağına göre Malazgirt Meydan Muharebesi’ndeki tarafların ordu büyüklüklerini derledik. İyi okumalar dileriz. 1. İbnü’l-Kalânisî, Zeylü Târîhi Dımaşk “Anlatıklarına göre Bizans ordusu, Rumlardan ve diğer kavimlerden olmak üzere takriben 600.000 kişiden müteşekkil idi. İslâm ordusuna gelince, ...

Büyük Selçukluların başlattığı Anadolu politikasına bağlı olarak Türkmen akınlarının kaçınılmaz sonucu olan Malazgirt Meydan Muharebesi, Türkmenlere yeni bir umut ışığı yakmıştır. Artık yetersiz kalan otlaklar ve Türkistan’daki tutunamayış, Türkleri Anadolu’ya sevk etmiştir. Önceleri küçük çaplı olan bu Türkmen akınları, Malazgirt ...

Osmanlı Devleti’nin yedinci hükümdarı olan II. Mehmed’in İstanbul’u fethi ile Anadolu ve Rumeli arasında kalan toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Fatih Sultan Mehmed bu aşamadan sonra Osmanlı hanedanına eşit düzeyde olan diğer Türk ailelerinin güçlerini ellerinden alarak devleti, köle sınıfından ...

Bu yazımda Fatih Sultan Mehmed’in tarihi kişiliği üzerinde durarak bu eşsiz insanın siyasi, askeri, edebi ve insani yönlerini aktarmaya çalıştım. Fatih Sultan Mehmed, hükümdarlığının dışında kişiliği ile de tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan bir karakterdir. “Fatih Sultan Mehmed, ...

Bu yazı Birce Önkahraman tarafından hazırlanmıştır. “Roma devlet tarzı, Grek kültürü ve Hristiyan inancı Bizans gelişmesinin ana kaynaklarındandır. Bu unsurlardan biri çıkartılırsa Bizans’ın varlığı düşünülemez.” [1] Ostrogorsky’nin bu tanımlamasında olduğu gibi Hristiyanlık, Bizans’ın yapıtaşlarından birisidir. Bu yazımızda, Doğu Roma’da Hristiyanlığın ...

Bu yazımda, Sultan II. Mehmed’in İstanbul’un fetih hazırlıkları için uyguladığı askeri ve siyasi politikalardan, İstanbul’un fetih hazırlıkları karşısında dünyanın ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun aldığı önlemlerden bahsedeceğim. İstanbul’un fetih hazırlıkları özellikle Osmanlı’nın genç sultanı ve Doğu Roma’nın son imparatoru üzerinde ciddi ...

İkinci Haçlı Seferi, Birinci Haçlı Seferi sonrasında Yakındoğu’da oluşan siyasi ortamla doğrudan bağlantılıdır. Genel manzaraya bakıldığında ilk sefer ile kurulan dört Haçlı merkezi (Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus) çoğu zaman birbirini destekledi. Ancak siyasetin doğası gereği –Müslümanlar’ın da yaptıkları gibi ...

Birinci Haçlı Seferi yazımız, ikinci bölümüyle devam ediyor: Seferler ve Savaşlar. Birinci bölüme buradan ulaşabilirsiniz: İstanbul Yollarında Papa II. Urbanus’un Clermont Konsili’nde, 22 Kasım 1095’teki ateşli nutkundan sonra ilk harekete geçen kitle Keşiş Pierre etrafında toplanan ve çoğunluğunu sıradan insanların, ...

Birinci Haçlı Seferi, Haçlı Seferleri üzerine yazılan eserlerin geneline bakıldığı zaman hakkında en fazla çalışma yapılan seferdir. Bir sürecin başlangıcını oluşturması, Doğu ve Batı dünyasında en fazla iz bırakan sefer olması nedeniyle bu ilgiyi fazlasıyla da hak etmektedir. Şimdi genel ...

Birçok tarihçiye göre Osmanlılar’ın kısa sürede büyümesinin en önemli nedenlerinden birisi; zayıf komşuların olduğu bir coğrafyada neşvünema bulmasıdır. Bu durumu avantaja çeviren Osmanlılar gerek kılıç yoluyla, gerekse siyasi evlilik bağıyla birçok toprak elde etmişlerdir. Yapılan evlilikler vasıtasıyla da komşularının iç ...